Ontdek schoonheid om u heen / Discover beauty around you

(English below)

Schoonheid is een relatief begrip. De meesten van ons ontdekken wat hen raakt in muziek, dans, kunst, natuur, liefde, familie, vriendschap, samenzijn en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik denk dat het mijn overlevingsdrang in barre tijden was die mij de schoonheid van ziekenhuismaterialen liet ontdekken. Door mijn focus te verleggen van angst voor pijn en mogelijke aftakeling, naar de zachte transparantie en parelende glans van infuussnoeren, werden de behandelingen draaglijker.

Mijn edelsmidsoog zag hoe perfect de infuussystemen, dopjes en kraantjes op elkaar aansluiten. Het besef dat wij mensen deze materialen bedenken, ontwerpen en produceren in een poging mensen zoals ik te redden, ontroerde mij, gaf mij hoop en bracht geruststelling.

Helaas kunnen de materialen niet iedereen redden, maar ze trachten het elke dag weer. Op z'n minst verlichten ze pijn of proberen ze extra tijd te geven.

Er zijn studies* gedaan die suggereren dat wij ons fitter voelen als we schoonheid ervaren. Hier geloof ik wel in, dat schoonheid ervaren goed voor ons is.

Dus wat ik hoop dat u zult doen, is nieuwsgierig zijn, verlangen, ontdekken en vooral genieten van wat voor u schoonheid heeft. Maar, mocht u nu of eens in uw leven in een ziekenhuis liggen, vergeet dan niet om ook eens met nieuwe ogen te kijken naar wat u zal trachten te redden. Ik hoop dat het u net als mij destijds troost biedt.

============================================

(English version)

Beauty is a relative understanding. Most of us discover what moves them in music, dance, art, nature, love, family, friendship, togetherness, and so I can go on for a while.

I think it was my urge to surve in tough times that revealed the beauty of hospital materials. By shifting my focus from fear of pain and possible prolapse, to the gentle transparency and pearly shine of infusion leads, treatments became more bearable.

My goldsmith's eye saw how perfectly the infusion systems, caps and cuffs connect. Realizing that people are inventing, designing and producing these materials in an effort to save people like me, stirred me, gave me hope and reassurance.

Unfortunately, the materials can not save everyone, but they try it again every day. At least they alleviate pain or try to give extra time.

Studies* have been made that suggest that we feel fitter when we perceive beauty. Well I believe that experiencing beauty is good for us.

So what I hope you will do is be curious, desire, discover and especially enjoy the beauty you find. But, if you were to be in a hospital now or at some point in your life, do not forget to look with new eyes at what will try to save you. I hope that it provides you comfort like it once did for me.

*University of California, Berckley

Op June 25, 2018